Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010

Αναστολή προσλήψεων σε ΟΤΑ
Αναστέλλονται οι προσλήψεις σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και σε οργανισμούς που εποπτεύονται από αυτούς, ενόψει των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών.
Όπως ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2190/1994 και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 50259/6.9.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατά το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών πριν τη διενέργεια των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων απαγορεύεται πλην ελαχίστων εξαιρέσεων η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή την πρόσληψη κάθε κατηγορίας προσωπικού των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των φορέων που εποπτεύονται από αυτούς.
Κατά συνέπεια, από την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010 αναστέλλονται όλες οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού των ως άνω φορέων. Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή ενστάσεων που είχαν ανακοινωθεί διακόπτονται και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής και μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση εναπομείναντος χρονικού διαστήματος για την ολοκλήρωσή τους.
Οι φορείς των οποίων οι διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης εμπίπτουν στην παραπάνω απαγόρευση και ελέγχονται από το ΑΣΕΠ οφείλουν να προσαρμόσουν τις προθεσμίες αιτήσεων και ενστάσεων που τους αφορούν σύμφωνα με τα ανωτέρω.
http://www.ota.gr/article/45147.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου