Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

Δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

Εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών κόστους  999.919,89 € !!!

Με απευθείας ανάθεση στην ανώνυμη εταιρεία  "Leo Burnett"
Με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών η διαφημιστική εταιρία «LeoBurnett» (http://www.leoburnett.gr/home/Facts/InternationalNetwork.xml.aspx?Language=Greek)  αναλαμβάνει «το έργο για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκλογέων σε πανελλαδικό επίπεδο», μέσω της τηλεόρασης, ραδιοφώνου, εφημερίδων και Internet. Η εκστρατεία ενημέρωσης αφορά τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, για την ανάγκη συμμετοχής των πολιτών στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 και της 14ης Νοεμβρίου 2010, όπου απαιτηθεί επαναληπτική ψηφοφορία. Χ.Αν.
© 2010 ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ


                                       Α Π Ο Φ Α Σ Η

                           Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
                                  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
              ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
...............

2.- Το γεγονός ότι στις 7 Νοεμβρίου 2010 θα διενεργηθούν, σύμφωνα με το άρθρα 9 παρ. 1
και 5 και 114 παρ.1 και 5 του ν.3852/2010, εκλογές για την ανάδειξη των νέων δημοτικών
και περιφερειακών αρχών για τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο 2011-2014).
3.- Την επείγουσα ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εκλογέων, μέσω της
τηλεόρασης, ραδιοφώνου και εφημερίδων σε πανελλαδικό επίπεδο για την ανάγκη
συμμετοχής τους στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών
δημοτικών και περιφερειακών αρχών
........

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1.- Την απευθείας ανάθεση στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκός Διαφημιστικός Οργανισμός Α.Ε. Διαφημίσεων–Προβολής και Εκδόσεων» και με το διακριτικό τίτλο "Leo Burnett" που εδρεύει στο Μαρούσι οδός Πατρόκλου 6 & Ανδρομάχης του έργου της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εκλογέων σε πανελλαδικό επίπεδο, μέσω της τηλεόρασης, ραδιοφώνου, εφημερίδων και Internet για τον πρώτο και δεύτερο
βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, για την ανάγκη συμμετοχής τους στις δημοτικές –και
περιφερειακές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 και της 14ης Νοεμβρίου 2010, όπου απαιτηθεί
επαναληπτική ψηφοφορία, για τον τρόπο ανάδειξης των αιρετών δημοτικών και
περιφερειακών αρχών.
Για το ανατιθέμενο έργο το κόστος παραγωγών και αμοιβών τρίτων ανέρχεται στο ποσό των
διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (250.000 €) πλέον Φ.Π.Α. 23% και η δαπάνη των
Μ.Μ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα
τριών Ευρώ (562.943 €) πλέον Φ.Π.Α. 23%, όπως ειδικότερα αναλύονται στην από
19.10.2010 επιστολή της. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των
οκτακοσίων δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών Ευρώ (812.943 €) πλέον Φ.Π.Α.
23%, δηλαδή ποσό εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα έξι Eυρώ και
ογδόντα εννέα λεπτά του Ευρώ (€ 186.976,89) και συνολικά στο ποσό των εννιακοσίων
ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα εννέα Ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών του Ευρώ
(€ 999.919,89).
http://kafeneio-gr.blogspot.com/2010/10/blog-post_9875.html?showComment=1287779489469#c6881688595301235144

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου